Факультет надає освітні послуги за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» з напрямів підготовки «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» та «Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі» ліцензійним обсягом 110 та 50 осіб відповідно денної форми навчання і за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» зі спеціальності «Механізація сільського господарства» з ліцензійним обсягом на 115 осіб відповідно денної та заочної форм навчання.

Факультет інженерії та енергетики складають чотири кафедри. На кафедрі електрифікації, автоматизації виробництва та інженерної екології навчальну, наукову та виховну роботу забезпечують 2 професори, 5 доцентів, 2 старших викладачі та технічний персонал, більшість з яких мають наукові ступені доктора та кандидата наук. Базу загальнотехнічних дисциплін створює кафедра вищої математики та прикладної механіки де працює 3 доктори наук, 12 доцентів, 4 старших викладачі, старший лаборант, завідувач лабораторіями, старший лаборант лабораторії комп'ютерних технологій. Кафедра машиновикористання, мобільної енергетики та сервісу технологічних систем має загальну площу лабораторних приміщень 1156 м2 та території яких реалізують навчальний процес 7 доцентів, 3 старші викладачі, асистент, 2 навчальні майстри, 2 завідувачі лабораторіями та старший лаборант. Випускова кафедра процесів, машин та обладнання у своєму складі має професора, доктора технічних наук, 8 доцентів, 2 старші викладачі, 5 асистентів та технічний персонал.

За останні роки контингент студентів факультету в середньому складав 390 на денній формі навчання та 470 на заочній формі навчання.

У процесі навчання студенти факультету одержують глибокі знання, уміння і навички вдосконалення технічних засобів та вирішення актуальних завдань комплексної механізації аграрного виробництва, ефективного використання ресурсів і управління виробничими процесами, проектування експлуатаційного і технологічного регламентів з урахуванням умов різних організаційних форм господарювання.

Фахівці, що закінчили навчання на спеціальностях факультету, мають глибокі знання з сучасних проблем в агроінженерії і ефективного використання сучасних досягнень в галузі сільськогосподарського машинобудування, енергетики та інформаційних технологій на підприємствах АПК.

Історична довідка

Як відомо, ще задовго до створення факультету в нашому навчальному закладі питаннями механізації сільського господарства займалися видатні науковці, які зробили неоціненний внесок у розвиток вітчизняної інженерної науки. Вони заклали потужний фундамент та створили сприятливі передумови для відкриття нового факультету в майбутньому. Це академік Петро Мефодійович Василенко, професор Євдоким Олексійович Михайленко та їхні учні.

Петро Мефодійович Василенко (1900 – 1999 рр.) – корифей землеробської механіки, академік УААН, академік РАСГН, член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук. Є автором більше 200 наукових статей, низки фундаментальних праць з теорії розрахунку і проектування сільськогосподарських машин. Його наукові праці опубліковані у Болгарії, Словаччині, Румунії, Франції, Китаї, США. Наукова школа – 60 кандидатів і 7 докторів наук. Його ім'я ввійшло у книгу під назвою «700 біографій найвидатніших людей XX століття». У 1932 році був завідувачем кафедри механізації і електрифікації сільськогосподарського виробництва (на той час Житомирського сільськогосподарського інституту).

Євдоким Олексійович Михайленко (1898 – 1995 рр.) – доктор сільськогосподарських наук, професор – належить до золотого фонду науково-педагогічних працівників вищої школи України. Його біографію вміщено у книзі «Вчені вузів Української РСР», виданій у 1968 р. Київським державним університетом ім. Т. Г. Шевченка та книзі «Відомі педагоги Житомирщини». Роки праці у нашому навчальному закладі: 1932 – 1934, 1938 – 1941, 1944 – 1970. Завідувач кафедри механізації сільськогосподарського виробництва понад 35 років, з 1948 по 1954 роки поєднував роботу кафедри з посадою заступника директора з навчальної та наукової роботи закладу, винахідник-раціоналізатор, є автором більше 112 наукових праць, підготував 14 кандидатів наук. Ще у 60-х роках Є. О. Михайленко пропонував організувати факультет механізації сільського господарства при Житомирському сільськогосподарському інституті, і з часом його задум здійснився.

Сама історія факультету починається з вересня 1986 року, коли вперше було зараховано на навчання 51 особу зі спеціальності «Механізація сільського господарства».

У 1987, 1988 і 1989 роках набір студентів складав відповідно 37, 53, 51, і лише тоді було видано історичний наказ № 423-к від 29.12.1989 р. по Житомирському сільськогосподарському інституту (тодішній ректор – проф. В. П. Славов) про створення факультету механізації сільського господарства, до складу якого ввійшло 6 кафедр, а саме: кафедра вищої математики і загально-технічних дисциплін (зав. каф. – к.т.н., доц. С. Ф. Кучеров), кафедра тракторів, автомобілів і ремонту машин (зав. каф. – к.т.н., доц. В. П. Дубровський), кафедра експлуатації машинно-тракторного парку (зав. каф. – к.т.н., доц. С. Й. Корсак), кафедра механізації тваринництва (зав. каф. – к.т.н., доц. Г. П. Водяницький), кафедра фізичного виховання (зав. каф. – ст. викл. М. Й. Речич), кафедра філософії (зав. каф. – к.ф.н., доц. І. П. Хобта).

У 2012 році факультет механізації сільського господарства, що проводив підготовку інженерів-механіків, згідно з наказом № 88-к від 13.03.2012 р. по Житомирському національному агроекологічному університету (ректор університету проф. В. М. Микитюк), було перейменовано в Факультет інженерії та енергетики, до складу якого ввійшли 4 кафедри, а саме: кафедра електрифікації, автоматизації виробництва та інженерної екології (зав. каф. – к.т.н., доц. Л. Г. Кравець), кафедра вищої математики та прикладної механіки (зав. каф. – к.ф.-м.н., доц. В. П. Журавльов), кафедра машиновикористання, мобільної енергетики та сервісу технологічних систем (зав. каф. – к.т.н., доц. М. В. Мельник) кафедра процесів, машин і обладнання (зав. каф. – д.т.н., проф. І. Г. Грабар).

Факультет очолювали та значний внесок у його розвиток зробили: декани – к.т.н., доц. С. Й. Корсак; к.с.-г.н., доц. Л. К. Томашевський; к.т.н., доц. О. Ю. Романишин; ст. викл. В. М. Боровський, к.с.-г.н., доц. О. Д. Муляр; науково-педагогічні працівники – д.т.н., проф. Л. В. Лось; д.т.н., проф. І. Г. Грабар; к.т.н., доц. В. З. Докуніхін; к.т.н., проф. Б. А. Шелудченко; к.т.н., доц. П. М. Горкуша; к.т.н., доц. Г. П. Водяницький; к.т.н., доц. М. В. Мельник; д.е.н., проф. В. А. Лушкін; к.т.н., доц. Л. Г. Кравець; к.т.н., доц. С. Ф. Кучеров; д.ф.-м.н., доц. В. П. Журавльов; к.т.н., доц. В. А. Мамчур; к.т.н., доц. В. М. Патсаєв; ст. викл. А. С. Дідик.

У різні роки на факультеті працювали заступниками декана з навчальної роботи – к.т.н., доц. Г. П. Водяницький (1991 – 2006 рр.), к.с.-г.н., доц. О. Д. Муляр (2006 – 2011 рр.). Наразі є заступниками декана: з навчальної роботи – к.т.н., ст. викл. І. В. Нездвецька, з наукової роботи – к.військ.н., доц. О. В. Джежулей і з виховної роботи – асистент В. В. Тимків.

Функції методистів і секретарів у минулому виконували Т. В. Разумей, О. П. Гребенюк, Л. М. Коновалова, Н. І. Лем, Л. В. Ткачук, І. В. Райковська, О. Л. Панасюк, І. О. Павлюк, Ю. О. Панчишин. Тепер ці посади обіймають С. І. Іщук та О. М. Свінціцька.

Нині факультет здійснює підготовку фахівців за IV рівнем акредитації, для цього має відповідну матеріальну, навчально-методичну і наукову бази та потужний кадровий склад, який налічує 5 докторів і професорів, 40 кандидатів наук, що в цілому складає більше 70 % від загального складу науково-педагогічних працівників.

Колективом факультету видано більш 60 підручників та навчальних посібників, 38 монографій, понад 850 методичних розробок, опубліковано понад 1250 наукових статей у вітчизняних та зарубіжних виданнях і отримано понад 100 патентів.

З 1986 року факультет підготував понад 2580 висококваліфікованих інженерів-механіків та інженерів-дослідників для нашої держави й країн близького зарубіжжя.

У 2013 році факультет почав проводити набір студентів за напрямом підготовки 6.100101 «Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі» з ліцензійним обсягом 50 осіб.

Останнім часом проведена значна робота з впровадження у навчальний процес сучасних технічних засобів навчання, створено ряд лабораторій, комп'ютерних класів та аудиторій з мультимедійним обладнанням. Для проведення занять запрошуються провідні вчені з інших вищих навчальних закладів, фахівці передових підприємств, що мають значний практичний досвід роботи і високі досягнення в аграрній сфері виробництва та енергетиці.

На кафедрах факультету функціонують наукові гуртки, де під керівництвом досвідчених викладачів студенти проводять наукові дослідження. Кращі із них є переможцями і призерами олімпіад та міжвузівських конкурсів всеукраїнського рівня.

У рамках поглиблення наукових досліджень, розширення освітянських послуг у нових соціально-економічних умовах на факультеті проводиться робота із налагодження співпраці з провідними вітчизняними та закордонними вищими навчальними закладами, установами й підприємствами.

Під час навчання на факультеті студенти мають можливість опановувати такі робітничі професії: водій автотранспортних засобів категорії В і С, тракторист-машиніст широкого профілю, електрогазозварювальник тощо. Для розширення власного практичного досвіду студенти, за бажанням, проходять стажування за кордоном у фермерських господарствах Австрії, Данії, США, Німеччини, Великобританії, Польщі, Чехії, Франції, Фінляндії.

Творити історію факультет інженерії та енергетики продовжують як досвідчені, так і молоді перспективні науково-педагогічні працівники.

Науково-педагогічний склад

Навчально-виховний процес на факультеті забезпечує науково-педагогічний колектив, у складі якого 3 професори доктори наук, 30 доцентів, з них один доктор фізико-математичних наук. Загалом близько 76 % науково-педагогічних працівників мають вчений ступінь доктора та кандидата наук.

Значний вклад у становлення та розвиток факультету внесли професори Є. О. Михайленко, Л. В. Лось, І. Г. Грабар; доценти С. Й. Корсак, Л. К. Томашевський, О. Ю. Романишин, О. Д. Муляр, М. В. Мельник, Г. П. Водяницький, С. Ф. Кучеров, В. М. Патсаєв, Р. С. Богатиренко, Ф. І. Борисов, А. Ф. Лопан, Л. Г. Кравець.

Перелік кафедр на факультеті

У складі факультету інженерії та енергетики функціонують 4 кафедр:

 • Електрифікації, автоматизації виробництва та інженерної екології;
 • Вищої математики та прикладної механіки;
 • Машино використання, мобільної енергетики та сервісу технологічних систем;
 • Процесів, машин та обладнання 

Навчально-методична робота

За період з 2011 по 2015 роки за участю співробітників факультету видано близько 190 навчально-методичних розробок, 3 підручники, 10 навчальних посібників, розроблено 3 нових типових навчальних програми з дисциплін и 78 електронних навчально-методичних комплексів.

Навчальні посібники:

 1. Муляр О. Д. Машиновикористання в рослинництві: навч. посіб. / О. Д. Муляр, С. Й. Корсак. – Житомир, 2010. – 168 с.
 2. Мельник С. І. Технологія виробництва продукції рослинництва. Навчальний посібник: Ч 1 / С. І. Мельник., О. Д. Муляр., М. Й. Кочубей, П. Д. Іванцов. – К: Агроосвіта, 2011. – 282 с.
 3. Мельник С. І. Технологія виробництва продукції рослинництва. Навчальний посібник: Ч 2 / С. І. Мельник., О. Д. Муляр., М. Й. Кочубей, П. Д. Іванцов. – К: Агроосвіта, 2011. – 404 с.
 1. Богатиренко Р. С. Математика в економіці. Часина 1. Вища математика у вправах і задачах : навч. посібник / Р. С. Богатиренко, І. П. Слюсаренко, М. П. Фомін. – Житомир: ПП «Рута», 2012. – 356 с.
 2. Івахненкова В. В. Диференціальне та інтегральне числення. Практикум: навч. посібник / В. В. Івахненкова, В. П. Журавльов. – Житомир: ПП «Рута», 2012. – 364 с.
 3. Мельничук М. Д. Альтернативна енергетика : навч. посіб. для студентів с.-г. вузів / М. Д. Мельничук, В. О. Дубровін, С. М. Кухарець [та ін.]. –  К. : «Аграр Медіа Груп», 2012. – 612 с.
 4. Пінкін А.А., Нездвецька І.В. Лабораторний практикум з фізики. Ч.2, Житомир:ЖНАЕУ, 2012.
 5. Войцицький А. П. Урбоекологія / А. П. Войцицький, В. В. Моісеенко, А. П. Клюйко, С. Б. Шваб, О. С. Скорий. – Житомир, вид-во ЖДУ ім. Франка, 2013. – 358 с.
 6. Грабар І. Г. Теорія та технологія наукових досліджень [Текст]: навч. посібник /І. Г. Грабар, Г. П. Водяницький. – Житомир: ЖНАЕУ, 2013. – 259 с.
 7. Екологія міських систем : навч. посібник / [І.А. Пількевич, С.Б. Шваб, М.Ф. Рибак, А.П. Войцицький]. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2013. - 255 с. - Гриф Мін-ва освіти і науки, молоді та спорту України.
 1. Кравець Л. Г. Нормоконтроль дипломних проектів: навч.-метод. посібник / Л. Г. Кравець, О. Д. Муляр; за ред. Л. Г. Кравця. – Житомир: ЖНАЕУ – 2013. – 112 с.
 1. Славов В. П. Нормування антропогенного навантаження на природне середовище: теоретичні основи та розрахунковий практикум / В. П. Славов, А. П. Войцицький, З. В. Корж. – Житомир, вид-во ЖДУ ім. Франка, 2013. – 186 с.
 1. Водяницький Г. П. Методичний посібник до виконання магістерської роботи для студентів ОКР магістр спеціальності 8.10010203 «Механізація сільського господарства» : метод. посіб. / Г. П. Водяницький, О. Д. Муляр – Житомир, 2014. – 68 с.
 2. Войцицький А. П. Інженерна екологія: навч. посібник / А. П. Войцицький, О. Д. Муляр, Л. Г. Кравець, І. В. Нездвецька. – Житомир: ЖНАЕУ. – 2014. – 500 с.
 3. Пат. 77937 Україна, МПК А 01 D 41/02, A 01 D 41/04, A 01 D 45/02 Комбайн рослинозбиральний універсальний / Рижук С. М., Сухораба В. П., Лось Л. В., Малиновський А. С., Кухарець С. М., Муляр О. Д., Голубенко А. А., Микитюк В. М., Кулик А. Є.; заявник і патентовласник Житомирський національний агроекологічний університет – № а 2011 09738; заявл. 05.08.2011; публ. 11.03.2013, Бюл. № 5.
 4. Пат. 106313 Україна, МПК F 04 C 2/344, F 04 C 11/00 Вакуумний пластинчасто-роторний насос / Медвецький О. В., Муляр О. Д., Бушма С. В., Коновалов О. В.; заявник і патентовласник Житомирський національний агроекологічний університет – № а 2013 06021; заявл. 15.05.2013; публ. 11.08.2014, Бюл. № 15.

Типові навчальні програми:

 1. Інженерна екологія (автори: Кравець Л.Г., Муляр О.Д. та інш.)
 2. Муляр О. Д. Наскрізна програма практик студентів та методика їх організації (для підготовки фахівців за напрямом 6.100102 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» ОКР «Бакалавр», спеціальності 7.10010203 «Механізація сільського господарства» ОКР «Спеціаліст» та спеціальності 8.10010203 «Механізація сільського господарства» ОКР «Магістр» / О. Д. Муляр, І. Г. Грабар, Г. П. Водяницький, В. А. Мамчур, М. В. Мельник. – Житомир : Вид-во ЖНАЕУ, 2014. – 75 с.
 3. Типова навчальна програма з дисципліни «МЕАСГ» для сп. «Агрономія» (у співавторстві Муляр О. Д.)
 4. Агрохімія: програма навч. практики ОКР «Бакалавр» спеціальності «Агрономія» у ВНЗ ІІІ– ІV рівнів акредитації Мін. аграр. політики України / А. В. Бикін, Л. І. Мазуркевич, Н. П. Бордюжа, О. Д. Муляр [та ін.]. – К.: Аграрна освіта, 2011. – 34 с.
 5. Програма навчальної практики з модуля «Трактори і автомобілі» навчальної дисципліни «Механізація, електрифікація та автоматизація сільськогосподарського виробництва» / А. В. Рудь, Я. Ю. Білокінь, О. Д. Муляр, І. О. Мошенко // Наскрізна програма практик студентів та методика їх організації (для підготовки фахівців напряму 6.090101 «Агрономія») // К:. Аграрна освіта, – С. 50.
 6. Програма навчальної практики з модуля «Сільськогосподарські машини» навчальної дисципліни «Механізація, електрифікація та автоматизація сільськогосподарського виробництва» / Л. В. Аніскевич, А. В. Рудь, О. Д. Муляр, І. О. Мошенко // Наскрізна програма практик студентів та методика їх організації (для підготовки фахівців напряму 6.090101 «Агрономія») // К:. Аграрна освіта, – 2012. – С. 55-59.
 7. Програма навчальної практики з агрохімії / А. В. Бикін, В. І. Філон, В. С. Залізовський, В. О. Козаков, С. М. Кравченко, О. Д. Муляр [та ін.]. // Наскрізна програма практик студентів та методика їх організації (для підготовки фахівців напряму 6.090101 «Агрономія») // К:. Аграрна освіта, – 2012. – С. 66-96.
 8. Рослинництво з основами кормовиробництва: програма нормативної навч. дисципліни ОКР «бакалавр» напряму 6.090105 «Захист рослин» у ВНЗ ІІ-ІV рівнів акредитації Мін. аграр. політики та продовольства України / С. М. Каленська, О. Д. Муляр [та ін.]. – К.: Агроосвіта, 2013. – 36с.
 9. Інженерна екологія: програма навч. дисципліни ОКР «Бакалавр» напряму 6.100102 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» у ВНЗ ІІ-ІV рівнів акредитації Мін. аграр. політики та продовольства України / Л. Г. Кравець, О. Д. Муляр [та ін.]. – К.: Аграрна освіта, 2013.
 10. Історія агрономічної науки та техніки: програма вибіркової навч. дисципліни ОКР «бакалавр» напряму 06.090101 «Агрономія» у ВНЗ ІІ-ІV рівнів акредитації Мін. аграр. політики та продовольства України / І. Д. Примак, О. Д. Муляр [та ін.]. – К.: Агроосвіта, 2013. – 25с.

Науково-дослідна робота

Протягом 2011-2014 р. р. викладачами факультету видано 4 монографії, опубліковано понад 180 наукових статей, співробітники факультету беруть участь в державних НДР.

Монографії:

 1. Грабар І. Г. Мікрорезонансна активація та секрети довголіття / І. Г. Грабар, Житомир: «Євенок», 2012. – 148 с.
 2. Грабар І. Г. Теорія та технологія наукових досліджень [Текст]: навч. посібник / І. Г.Грабар, Г. П. Водяницький. – Житомир: ЖНАЕУ, 2013. – 259 с.
 3. Перспективи розвитку альтернативної енергетики на Поліссі України. Монографія. / В. О. Дубровін, Л. Д. Романчук, С. М. Кухарець, І. В. Нездвецька та інші. – К.: Центр учбової літератури, 2014. – 335 с.
 4. Дерев’янко Д. А. Вплив технічних засобів та технологічних процесів на травмування і якість насіння [Текст]: монографія / Д. А. Дерев'янко. – Житомир: ЖНАЕУ, 2014. – 772 с.

Статті у фахових виданнях:

 1. Бойко А.І. Визначення зусиль, що діють на периферійну частину витка шнека / А.І. Бойко, В.М. Савченко, В.Л. Куликівський // Сільськогосподарські машини: Зб. наук. ст. – Луцьк: Ред-вид. відділ ЛНТУ, 2011. – Вип. 21. – Т. 1. – С. 15-26.
 2. Бойко А.І. Дослідження динаміки спрацювання периферійної частини витка шнекового робочого органу / А.І. Бойко, В.М. Савченко, В.Л. Куликівський // Науково-виробничий журнал: Техніка і технології АПК. – 2011. – № 5. – С. 20-22.
 3. Бойко А.І. Дослідження контактної взаємодії зерна в зазорі «виток-кожух» шнекових живильників зерноочисних машин / А.І. Бойко, В.Л. Куликівський // Науковий вісник НУБіПУ. – К.: Ред-вид. відділ НУБіПУ, 2011. – Вип. 166: Техніка та енергетика АПК. – ч. 1. – С. 267-274.
 4. Бойко А.І. Особливості навантаження і розподіл зношування поверхонь витків шнекових робочих органів / А.І. Бойко, В.М. Савченко, В.Л. Куликівський // Науково-теоретичний збірник ЖНАЕУ. – Житомир: Ред.-вид. відділ ЖНАЕУ, 2011. – №1 – С. 277-285.
 5. Бойко А.І. Підвищення довговічності та ефективності роботи гвинтових транспортерів і шнекових живильників / А.І. Бойко, В.М. Савченко, В.Л. Куликівський // Зб. наук. праць КНТУ. – Кіровоград: КНТУ, 2011. – Вип. 24: Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація. – ч. 1. – С. 148-152.
 6. Муляр О. Д. Еволюція теорії інновацій та її розвиток в аграрній сфері виробництва. / Вісн. ЖНАЕУ – 2011. – №2 – С. 50-61.
 7. Водяницький Г. П. Підвищення ефективності біотехсистем шляхом ресурсозбереження / Г. П. Водяницький, О. В. Медведський, М. А. Горкуша // Вісник ЖНАЕУ. – 2012. – Випуск №2 (31), т. 1. – С. 179 – 187.
 8. Водяницький Г. П. Про деякі особливості керування навчально­-дослідницькою роботою студентів інженерних спеціальностей при формуванні в них екологічного мислення. / Г. П. Водяницький, М. А. Горкуша // Вісник ЖНАЕУ. – 2012. – Випуск №1 (30), т. 1. – С.413 – 420.
 9. Куликівський В.Л. Методика експериментальних досліджень ефективності роботи та довговічності гвинтового робочого органу транспортера / В.Л. Куликівський // Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин: Загальнодержавний міжвідомчий наук.-техн. зб. – Кіровоград: КНТУ, 2011. – Вип. 41, ч. 1. – С. 433-438.
 10. Журавлёв В. Ф. Критерий разрешимости и построение решений нормально разрешимых операторных уравнений в гильбертовом пространстве. /Нелінійні коливання/. – 2012, т. 15, № 2. – С. 165 – 177.
 11. Коваль Т. Л. , Коваль А. В., Безвесільна О. М. Експериментальні дослідження авіаційної гравіметричної системи з використанням гіроскопічного гравіметра. // Вісник Східноукраїнського національного університету . ім.. Володимира Даля, 2012 р., № 18 (189), с. 114 – 121.
 12. Корнійчук О.Е. Взаємодія між дисциплінами фундаментальної та професійної підготовки в процесі вивчення компонент інтелектуальної системи / О. Е. Корнійчук // Науково-методичний журнал «Комп’ютер у школі та сім’ї», Київ, «Фенікс», 2012. – № 7 (103), 2012. – С. 15-19.
 13. Корнійчук О.Е. Методи інтегрального числення та GRAN–застосування для розв’язування задач економічного змісту / О. Е. Корнійчук // Науково-методичний журнал «Комп’ютер у школі та сім’ї», Київ, «Фенікс», 2012. – № 8, 2012. – С. 15-19.
 14. Корнійчук О.Е. Методи інтегрального числення та GRAN–застосування для розв’язування задач економічного змісту / О. Е. Корнійчук // Науково-методичний журнал «Комп’ютер у школі та сім’ї», Київ, «Фенікс», 2012. – № 8, 2012. – С. 15-19.
 15. Куликівський В.Л. Експериментальні дослідження гвинтових транспортерів та шнекових живильників зерноочисних машин / В.Л. Куликівський // Соціум. Наука. Культура. – К., 2012.
 16. Лось Л.В. Унікальне багатство Житомирщини – ліс, як резерв зростання її економіки / С.М. Рижук, В.П. Сухораба, В.М. Микитюк, Л.В. Лось // Вісник ЖНАЕУ. – 2012. - №2(31). – С. 3-9.
 17. Лось Л.В. Місце і роль графічних дисциплін у покращенні професійної підготовки сеціалістів в аграрних навчальних закладах / Л.В. Лось, О.Ю. Осипчук, К.Т. Осипчук // Вісник ЖНАЕУ. – 2012. - №2(31).
 18. Нездвецька І.В. Формалізація параметрів ІЧ-сушильних установок імпульсної дії при моделюванні технологічних процесів сушіння / І.В. Нездвецька, С. М. Кухарець, С. С. Бучик, Л. А. Сидорчук // Вісник ЖДТУ. – Житомир, 2012. – №1 – С. 47-52
 19. Нездвецька І.В. Визначення раціональних технологічних параметрів процесу сушіння цикорію кореневого з перервною дією теплової енергії / І.В. Нездвецька // Зб. наук. праць ПДАТУ / Спец. вип. до VІІ наук.-практ.конф. «Сучасні проблеми збалансованого природокористування». – Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2012. – С. 168-172
 20. Нездвецька І. В. Використання методів нечіткого моделювання при проектуванні сушильного обладнання / І. В. Нездвецька, С. М. Кухарець // Науковий вісник НУБіП України. – 2012. – Вип. 170, Ч. 1. – С. 376–383. – Серія: Техніка та енергетика АПК.
 21. Нездвецька І.В. Теоретичні передумови визначення залежності технологічних параметрів процесу сушіння від конструкційних параметрів сушильного барабана / І. В. Нездвецька // Науковий вісник НУБіП України. – 2012. – Вип. 170, Ч. 2. – С. 95–101. – Серія: Техніка та енергетика АПК.
 22. Нездвецька І. В. Оцінка ефективності роботи обладнання для сушіння біомаси / І.В. Нездвецька // Зб. доп. міжвузівської н.-техн. конф., присв. 90-річчю ЖНАЕУ «Передові технології сільськогосподарської продукції, енергозбереження та забезпечення тепловою й електричною енергіями. Перспективи та проблеми впровадження в сільське господарство Полісся». – Житомир: ЖНАЕУ, 2012. – С.95-98
 23. Нездвецька І. В. Техніко-технологічні особливості сушіння цикорію кореневого / І. В. Нездвецька // Матеріали дев’ятої Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 21-23 грудня 2012 року «Україна наукова» .– ТОВ «ТК Меганом», 2012. – Ч. 2. – с. 62-65
 24. Омельчук В. В., Фомін М. П. Функція взаємної кореляції лінійно-частотно модульованого сигналу з урахуванням ефекту Допплера/ Стаття. – Житомир: Вісник ЖДТУ, 2012, № 3 (62), С. 61 – 66.
 25. Омельчук В. В., Омельчук О. В., Фомін М. П. Моноімпульсне оцінювання радіолокаційне оцінювання радіальної швидкості цілей лінійно-частотно модульованим сигналом./Стаття. – Житомир: вісник ЖДТУ, 2012, № 4 (63), С. 100 – 105.
 26. Пількевич І.А. Багатокритерійний синтез систем інформаційної безпеки / І.А. Пількевич, Р.В. Грищук, В.О. Хорошко, В.І. Котков // Східно європейський журнал передових технологій. - 2012. - №5/9 (59). - С. 40-44.
 27. Пількевич І.А. Дослідження можливості прогнозування динаміки популяцій / І.А. Пількевич, В.І. Котков, О.В. Маєвський // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. - Кам'янець-Подільський, 2012. - спец. вип. до VII науково-практичної конференції „Сучасні проблеми збалансованого природокористування", 29-30 лист. 2012 р.-С. 181-185.
 28. Пількевич І.А. Проект модернізації інформаційно-комунікаційної мережі комерційного банку на базі технології БУКАМІС МТЛЛіРОШТ УРК / І.А. Пількевич, Н.М. Лобанчикова, В.І. Котков, І.В. Кравченко // Східно європейський журнал передових технологій. - 2012. - №6/9 (60). - С. 49-53.
 29. Савченко В.М. Організація технологічного процесу рівномірного розподілення картопляного вороху для сепарації / С.В. Міненко, С.М. Хоменко // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка. − Харків: ХНТУСГ, 2012.
 30. Стельмах В. М. Обґрунтування напрямків досліджень робочих органів для викопування крихких коренеплодів цикорію. / В. М. Стельмах // Міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Глеваха: ННЦ ІМЕСГ, 2012. – С.323 – 328.
 31. Хоменко С.М. Результати лабораторних досліджень робочих органів машини для внесення органів добрив / С.М. Хоменко, С.М. Герук, С.В. Міненко, В.М. Савченко // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка. − Харків: ХНТУСГ, 2012.
 32. Хоменко С.М. Визначення витрати суміші дизельного палива з добавками ріпакової олії та етанолу / С.М. Хоменко, С.М. Герук, С.В. Міненко, В.М. Савченко // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка. − Харків: ХНТУСГ, 2012.
 33. Голубенко А.А.Обґрунтування технологічного процесу сушіння зернових із використанням сировини рослинного походження / А.А. Голубенко, Н.М. Цивенкова, С.М. Кухарець, В.О. Шубенко // збір. наук. статей VІІ Міжн. наук.-практ. конф. «Нетрадиційні і поновлювальні джерела енергії як альтернативні первинним джерелам енергії в регіоні» Львів. – 2013. – С. 166-171.
 34. Журавльов В. П., Бойчук А. А., Покутный А. А. Нормально разрешимые операторные уравнения в банаховом пространстве. /Укр. мат. журнал. – 2013, т. 65, № 2. С. 163 – 174.
 35. Корнійчук О. Е. Професійно орієнтований тренінг у формуванні математичних компетентностей інженерів еколого-природознавчого напряму / О. Е. Корнійчук // Збірник наукових праць : Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ ім. Г. Сковороди» : педагогіка, психологія, філософія. – Випуск 28. – Том 2, 2013. – С. 439-445.
 36. Кухарець С. М. Науково-технічні особливості виробництва і використання біопалив в агроекосистемах / С. М. Кухарець, Г. А. Голуб, І. В. Нездвецька, О. В. Коновалов // Вісник ЖНАЕУ. – Житомир, – 2013, №2 (31). – С. 187-194.
 37. Оцінка особливостей виробництва і використання біопалив у агроекосистемах / І. В. Нездвецька, С. М. Кухарець, Г. А. Голуб, С. В. Бушма // Матеріали дев’ятої Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 25-27 березня 2013 року «Науковий потенціал 2013» .– ТОВ «ТК Меганом», 2013. – Ч. 3. – С. 41-44
 38. Лось Л.В. Перспективна альтернативна енергетика / Л.В. Лось, М.Д. Терлецький // Вісник ЖНАЕУ. – 2013. - №1(32).
 39. Нездвецька І.В. Фізико-механічні показники коренеплодів цикорію – основа для обґрунтування раціональних параметрів обладнання / І.В. Нездвецька , О.В. Чермак // Зб. доп. міжвузівської н.-техн. конф., присв. 90-річчю ЖНАЕУ «Передові технології с.-г. продукції, енергозбереження та забезпечення тепловою й електричною енергіями. Перспективи та проблеми впровадження в с-г. Полісся» . – Житомир: ЖНАЕУ, 2013. – С.95-98.
 40. Палійчук В.К. Аналіз методів визначення кількості технічних обслуговувань і ремонтів тракторів /В.К. Палійчук, С.М. Хоменко, С.П. Стасюк, В.М. Хрус // Матеріали дев’ятої Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 24-26 січня 2013 року «Соціум. Наука. Культура». – К., 2013. – Ч. 3. – С. 56 – 59.
 41. Палійчук В.К. Теоретичні передумови обґрунтування раціональних параметрів машини для внесення мінеральних добрив / В.К. Палійчук, В.А. Шевчук // Матеріали дев’ятої Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 23 – 25 травня 2013 року «Наука і життя: сучасні тенденції, інтеграція у світову наукову думку». – К., 2013. – Ч. 3. – С. 56 – 57.
 42. Пількевич І.А. Підсистема управління доступом адміністратора баз даних комерційного підприємства / І.А. Пількевич, Н.М. Лобанчикова, В.І. Котков, О.В. Метельський // Східно-Європейський журнал передових технологій. - 2013. - №2/3 (62). - С. 4-8.
 43. Боголюбов В. М. Обґрунтування змістових модулів навчальної дисципліни «екологічна інженерія» / В. М. Боголюбов, Л. Г. Кравець, О. Д. Муляр, В. І. Дубовий, В. М. Мітін // Вісник ЖНАЕУ. – 2014 – № 2 (45), т. 4, ч. ІІ. – С. 258-265.
 44. Бурлака В. А. Оптимізація використання білковмісних культур у корм методом енергетичного аналізу / В. А. Бурлака, Г. П. Водяницький, Ю. В. Соколовський // Вісник ЖНАЕУ. – 2014 – № 2 (45), т. 4, ч. І. – С. 283-290.
 45. Грабар І. Г. Травмування насіння при використанні дообмолочувальних пристроїв / І. Г. Грабар, Д. А. Дерев’янко, О. Ю. Романишин // Вісник ЖНАЕУ. – 2014 – № 2 (45), т. 4, ч. І. – С. 212-219.
 46. Грабар І. Г. Прискорене прогнозування ресурсу конструкцій на стадії проектування та універсальна діаграма проф. Грабара / І. Г. Грабар // Вісник ЖНАЕУ. – 2014 – № 2 (45), т. 4, ч. ІІ. – С. 68-72.
 47. Грабар І. Г. Мікрорезонансні технології та шляхи підвищення показників надійності людини-оператора в системі «Людина-машина-середовище» / І. Г. Грабар // Вісник ЖНАЕУ. – 2014 – № 2 (45), т. 4, ч. ІІ. – С. 22-30.
 48. Грудовий Р. С. Методика інженерного розрахунку гвинтового конвеєра із шнеком з поступово зростаючим кроком витків у напрямку руху вантажу / Р. С. Грудовий // Вісник ЖНАЕУ. – 2014 – № 2 (45), т. 4, ч. І. – С. 168-178.
 49. Дерев’янко Д. А. Обґрунтування ефективності схеми зерноочисних машин для оброблення зернового вороху після обмолочування / Д. А. Дерев’янко // Вісник ЖНАЕУ. – 2014 – № 2 (45), т. 4, ч. І. – С. 199-207.
 50. Журавльов В. П. Линейные краэвые задачи для нормально разрешимых операторних уравнений в банаховом пространстве / В. П. Журавльов, А. М. Самойленко, А. А. Бойчук // Дифференциальные уравнения. – 2014, т. 50, № 3. – С. 317 – 326.
 51. Куликівський В. Л. Шляхи підвищення довговічності гвинтових робочих органів транспортерів / В. Л. Куликівський, В. М. Боровський // Вісник ЖНАЕУ. – 2014 – № 2 (45), т. 4, ч. ІІ. – С. 127-134.
 52. Кравець Л. Г. Перспективи використання теплових насосів і теплонасосних систем в регіоні Полісся / Л. Г. Кравець, В. А. Лушкін, В. М. Микитюк, М. П. Дідківський, О. Д. Муляр, А. П. Войцицький // Вісник ЖНАЕУ. – 2014 – № 2 (45), т. 4, ч. ІІ. – С. 169-184.
 53. Кравець Л. Г. Напрямки розвитку вітроенергетики в регіонах з малою швидкістю вітру / Л. Г. Кравець // Вісник ЖНАЕУ. – 2014 – № 2 (45), т. 4, ч. ІІ. – С. 216-235.
 54. Кухарець С. М. Аналіз процесів утворення та горіння генераторного газу в котлах для спалювання соломи / С. М. Кухарець // Вісник ЖНАЕУ. – 2014 – № 2 (45), т. 4, ч. ІІ. – С. 336-344.
 55. Ліннік А. Ю. Розробка пристрою для очистки гички коренеплодів цукрових буряків / А. Ю. Ліннік, В. І. Солтисюк, М. Л. Заєць // Вісник ЖНАЕУ. – 2014 – № 2 (45), т. 4, ч. І. – С. 378-383.
 56. Лось Л. В. обґрунтування параметрів газогенератора, адаптованого до рослинної сировини / Л. В. Лось, О. Д. Муляр, С. М. Кухарець, Н. М. Цивенкова, А. А. Голубенко // Вісник ЖНАЕУ. – 2014 – № 2 (45), т. 4, ч. ІІ. – С. 206-216.
 57. Медведський О. В. Вплив конструктивно-технологічних параметрів складових вакуумної системи на стабільність режимних характеристик мобільної доїльної установки / О. В. Медведський, С. М. Кухарець, О. Ю. Романишин // Вісник ЖНАЕУ. – 2014 – № 2 (45), т. 4, ч. І. – С. 290-298.
 58. Муляр О. Д. Досвід підготовки фахівців інженерного профілю та основні завдання розвитку інженерно-технічного факультету Житомирського національного агроекологічного університету / О. Д. Муляр // Вісник ЖНАЕУ. – 2014 – № 2 (45), т. 4, ч. ІІ. – С. 476-487.
 59. Нездвецька І. В. Дослідження залежності технологічних параметрів процесу сушіння цикорію кореневого від конструкційних параметрів сушарки / І. В. Нездвецька, А. П. Войцицький, О. Б. Плужніков // Вісник ЖНАЕУ. – 2014 – № 2 (45), т. 4, ч. І. – С. 186-192.
 60. Нездвецька І.В. Аналіз й обґрунтування доцільності впровадження в сільське господарство Полісся України твердопаливних теплових котлів / І.В. Нездвецька, А. П. Войцицький // Матеріали десятої Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 25-27 квітня 2014 року «Простір і час сучасної науки» .– ТОВ «ТК Меганом», 2014. – с. 58-65.
 61. Нездвецька І. В. Дослідження залежності технологічних параметрів процесу сушіння цикорію кореневого від конструкційних параметрів сушарки / І. В. Нездвецька, А. П. Войцицький, О. Б. Плужніков // Вісник ЖНАЕУ. – Житомир, – 2014, № 2 (45), т.4, ч. 1. – С. 186-192.
 62. Нездвецька І. В. Визначення впливу конструкційних параметрів сушарки на технологічні показники процесу сушіння цикорію кореневого // І. В. Нездвецька // Науковий вісник НУБіП України. – 2014. – Вип. 196, Ч. 3. – С. 209–217. – Серія: Техніка та енергетика АПК.
 63. Романишина С. А. Термодинамика диска культиватора в неоднородной почве / С. А. Романишина, О. Ю. Романишин, В. С. Деева // Вісник ЖНАЕУ. – 2014 – № 2 (45), т. 4, ч. І. – С. 103-109.
 64. Романишин О. Ю. Способи підвищення аеродинамічної взаємодії горизонтально-осьових вітродвигунів з повітряним потоком / О. Ю. Романишин, О. В. Коновалов // Вісник ЖНАЕУ. – 2014 – № 2 (45), т. 4, ч. ІІ. – С. 302-305.
 65. Савченко В. М. Теоретичне обґрунтування технічних станів та коефіцієнту готовності систем підвищення вологості і охолодження при виробництві продукції захищеного ґрунту / В. М. Савченко, С. В. Міненко // Вісник ЖНАЕУ. – 2014 – № 2 (45), т. 4, ч. ІІ. – С. 144-149.
 66. Сукманюк О. М. Механізація доїння корів: історія виникнення / О. М. Сукманюк // Вісник ЖНАЕУ. – 2014 – № 2 (45), т. 4, ч. І. – С. 298-308.
 67. Черниш О. М. Застосування мехатроніки та робототехніки у сучасному сільському господарстві / О. М. Черниш, В. В. Яременко, О. Ю. Романишин, Я. Новак // Вісник ЖНАЕУ. – 2014 – № 2 (45), т. 4, ч. І. – С. 132-143.
 68. Чичилюк С. Б. Проектування розвитку технічних та технологічних параметрів машин круп’яної промисловості / С. Б.Чичилюк, Н. В. Чичилюк // Вісник ЖНАЕУ. – 2014 – № 2 (45), т. 4, ч. І. – С. 192-199.
 69. Ярош Я. Д. Особливості переробки соломи на тверде біопаливо в умовах сільськогосподарського виробника / Я. Д. Ярош, В. В. Кухарець, В. К. Палійчук // Вісник ЖНАЕУ. – 2014 – № 2 (45), т. 4, ч. ІІ. – С. 305-313.
 70. Нездвецька І. В. Експериментальні дослідження параметрів процесу сушіння цикорію кореневого / І. В. Нездвецька // Вісник ЖНАЕУ. – Житомир, – 2015.

 

Участь у наукових конференціях та опубліковані тези доповідей:

 

 1. Boichuk A. A., Zhuravlev V.F. Dichotomy on semiaxes and bounded solutions of systems with delay. Turkish-Ukrainian Scientific Conference “Mathematical Analysis, Differential Equations and Their Applications”Abstracts 04-09 September, 2012. – Mersin, Turkey. – P. 32. – 0,1 др. арк.
 2. Водяницький Г. П. Визначення технічного рівня дробарки зерна / Г. П. Водяницький, М. А. Горкуша // Передові технології с.-г. продукції, енергозбереження та забезпечення тепловою й електричною енергіями. Перспективи та проблеми впровадження в сільське господарство Полісся : зб. доповідей міжвузівської наук.-техн. конф. присвяченої 90-річчю ЖНАЕУ (Україна, м. Житомир, 24 верес. 2012 р.) – Житомир : Вид-во ЖНАЕУ, 2012. – С. 16-20.
 3. Водяницький Г. П. Підвищення ефективності біотехсистем шляхом ресурсозбереження / Г. П. Водяницький, О. В. Медведський, М. А. Горкуша // Вісник ЖНАЕУ. – 2012. – Випуск №2, т.1. – С.179-186.
 4. Грабар І. Г. Фізика живого та мікрорезонансні явища / І. Г. Грабар // Передові технології с.-г. продукції, енергозбереження та забезпечення тепловою й електричною енергіями. Перспективи та проблеми впровадження в сільське господарство Полісся : зб. доповідей міжвузівської наук.-техн. конф. присвяченої 90-річчю ЖНАЕУ (Україна, м. Житомир, 24 верес. 2012 р.) – Житомир : Вид-во ЖНАЕУ, 2012. – С. 8-16.
 5. Дерев’янко Д. А. Вплив технічних засобів та технологій на якість насіння зернових культур / Д. А. Дерев’янко // Передові технології с.-г. продукції, енергозбереження та забезпечення тепловою й електричною енергіями. Перспективи та проблеми впровадження в сільське господарство Полісся : зб. доповідей міжвузівської наук.-техн. конф. присвяченої 90-річчю ЖНАЕУ (Україна, м. Житомир, 24 верес. 2012 р.) – Житомир : Вид-во ЖНАЕУ, 2012. – С. 76-89.
 6. Ємець Б. В. Поліпшення стану безпеки праці на робочих місцях водіїв автомобілів у складних кліматичних умовах зони Полісся України / Б. В. Ємець // Передові технології с.-г. продукції, енергозбереження та забезпечення тепловою й електричною енергіями. Перспективи та проблеми впровадження в сільське господарство Полісся : зб. доповідей міжвузівської наук.-техн. конф. присвяченої 90-річчю ЖНАЕУ (Україна, м. Житомир, 24 верес. 2012 р.) – Житомир : Вид-во ЖНАЕУ, 2012. – С. 61-64.
 7. Журавльов В. Ф. Краевые задачи для нетеровых операторных уравнений в банаховом пространстве./Збірник доповідей міжвузівської науково-технічної конференції, присвяченої 90-річчю ЖНАЕУ «Передові технології сільськогосподарської продукції, енергозбереження та забезпечення тепловою та електричною енергіями. Перспективи та проблеми впровадження в сільське господарство Полісся»: - Житомир, 2012. С. 27 – 32., 0,57 др. арк.
 8. Журавльов В. Ф. Краевые задачи для нетеровых операторних уравнений в банаховом пространстве / В. Ф. Журавльов // Передові технології с.-г. продукції, енергозбереження та забезпечення тепловою й електричною енергіями. Перспективи та проблеми впровадження в сільське господарство Полісся : зб. доповідей міжвузівської наук.-техн. конф. присвяченої 90-річчю ЖНАЕУ (Україна, м. Житомир, 24 верес. 2012 р.) – Житомир : Вид-во ЖНАЕУ, 2012. – С. 27-32.
 9. Забродський П.М. Методика експериментального дослідження повзучості полімерних матеріалів / П. М. Забродський, Патсаєв В.М. // Зб. Доп. Міжвуз. Науково-технічної конференції присвяченої 90- річчю ЖНАЕУ «Передові технології сільськогосподарської продукції, енергозбереження та забезпечення тепловою та електричною енергіями. Перспективи та проблеми впровадження в сільське господарство Полісся»: Житомир, 2012.-с. 46-48.
 10. Івахненкова В. В. Зведення одномірної задачі Стефана до системи нелінійних інтегральних рівнянь / В. В. Івахненкова // Передові технології с.-г. продукції, енергозбереження та забезпечення тепловою й електричною енергіями. Перспективи та проблеми впровадження в сільське господарство Полісся : зб. доповідей міжвузівської наук.-техн. конф. присвяченої 90-річчю ЖНАЕУ (Україна, м. Житомир, 24 верес. 2012 р.) – Житомир : Вид-во ЖНАЕУ, 2012. – С. 39-43.
 11. Корнійчук О. Е. Прикладна математика організації виробництва на основі MATHCAD / О. Е. Корнійчук // Передові технології с.-г. продукції, енергозбереження та забезпечення тепловою й електричною енергіями. Перспективи та проблеми впровадження в сільське господарство Полісся : зб. доповідей міжвузівської наук.-техн. конф. присвяченої 90-річчю ЖНАЕУ (Україна, м. Житомир, 24 верес. 2012 р.) – Житомир : Вид-во ЖНАЕУ, 2012. – С. 32-39.
 12. Лось Л.В. Особливості підбору обладнання для очищення генераторного газу / Л.В. Лось, О.Д. Муляр, А.А. Голубенко, Н.М. Цивенкова // Збір. доп. міжвуз. наук.-техн. конф., присвяч. 90-річчю ЖНАЕУ «Передові технології сільськогосподарської продукції, енергозбереження та забезпечення тепловою і електричною енергіями. Перспективи та проблеми впровадження в сільське господарство Полісся» м. Житомир. - 2012 р. – С.102-108.
 13. Лось Л. В. Графічні дисципліни як одна з основ підготовки аеромеханіків / Л. В. Лось, О. Ю. Осипчук, К. Т. Осипчук // Передові технології с.-г. продукції, енергозбереження та забезпечення тепловою й електричною енергіями. Перспективи та проблеми впровадження в сільське господарство Полісся : зб. доповідей міжвузівської наук.-техн. конф. присвяченої 90-річчю ЖНАЕУ (Україна, м. Житомир, 24 верес. 2012 р.) – Житомир : Вид-во ЖНАЕУ, 2012. – С. 66-73.
 14. Лось Л. В. Особливості підбору обладнання для очищення генераторного газу / Л. В. Лось, О. Д. Муляр, А. А. Голубенко [та ін.] // Передові технології с.-г. продукції, енергозбереження та забезпечення тепловою й електричною енергіями. Перспективи та проблеми впровадження в сільське господарство Полісся : зб. доповідей міжвузівської наук.-техн. конф. присвяченої 90-річчю ЖНАЕУ (Україна, м. Житомир, 24 верес. 2012 р.) – Житомир : Вид-во ЖНАЕУ, 2012. – С. 102-108.
 15. Лось Л.В. Обгрунтування генераторного живлення зернових сушарок / О.Д. Муляр, Л.В. Лось, А.А. Голубенко, Н.М. Цивенкова, П.С. Калениченко, А.Н. Прилуцький // Збір. доп. міжвуз. наук.-техн. конф., присвяч. 90-річчю ЖНАЕУ «Передові технології сільськогосподарської продукції, енергозбереження та забезпечення тепловою і електричною енергіями. Перспективи та проблеми впровадження в сільське господарство Полісся» м. Житомир. - 2012 р. – С.102-108.
 16. Микитюк В. М. Тези доповідей учасників ХІV зльоту іменних стипендіатів та відмінників навчання аграрних вищих навчальних закладів/ В. М. Микитюк, О. В. Скидан, Л. П. Журавльова, В. В. Зіновчук, Т. О. Зінчук, В. В. Мойсієнко, В. А. Бурлака, Л. П. Горальський, О. Д. Муляр, Б. В. Борисюк // Житомир. – ЖНАЕУ. 2012. – 276 с.
 17. Микитюк В. М. Збірник доповідей 1-ї науково-виробничої студентської конференції «Енергозбереження. Техніка для виробництва та переробки сільськогосподарської продукції. Сучасний стан і перспективи розвитку» / В. М. Микитюк, І. Г. Грабар, О. Д. Муляр [та ін.] // Житомир – ЖНАЕУ. – 2012. – 120 с.
 18. Муляр О. Д. Інновації в сільському господарстві України та їх особливості / О. Д. Муляр // Передові технології с.-г. продукції, енергозбереження та забезпечення тепловою й електричною енергіями. Перспективи та проблеми впровадження в сільське господарство Полісся : зб. доповідей міжвузівської наук.-техн. конф. присвяченої 90-річчю ЖНАЕУ (Україна, м. Житомир, 24 верес. 2012 р.) – Житомир : Вид-во ЖНАЕУ, 2012. – С. 6-8.
 19. Медведський О.В. Визначення технологічних параметрів вакуумної системи мобільної доїльної установки / О. В. Медведський // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – ПДАТУ, 2012. – С.178-181.
 20. Нездвецька І. В. Оцінка ефективності роботи обладнання для сушіння біомаси / І. В. Нездвецька // Передові технології с.-г. продукції, енергозбереження та забезпечення тепловою й електричною енергіями. Перспективи та проблеми впровадження в сільське господарство Полісся : зб. доповідей міжвузівської наук.-техн. конф. присвяченої 90-річчю ЖНАЕУ (Україна, м. Житомир, 24 верес. 2012 р.) – Житомир : Вид-во ЖНАЕУ, 2012. – С. 89-92.
 21. Омельчук В. В., Фомін М. П. Функція взаємної кореляції ЛЧМ сигналу з урахуванням ефекту Допплера/Тези доповіді. – Запоріжжя: ЗНТУ. Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікації та інформаційних технологій. Тези доповідей VI Міжнародної науково-практичної конференції (19-21 вересня 2012 р., м. Запоріжжя), С. 34 -35.
 22. Омелькук В. В. Функція взаємної кореляції ЛЧМ сигналу / В. В. Омелькук, М. П. Фомін // Передові технології с.-г. продукції, енергозбереження та забезпечення тепловою й електричною енергіями. Перспективи та проблеми впровадження в сільське господарство Полісся : зб. доповідей міжвузівської наук.-техн. конф. присвяченої 90-річчю ЖНАЕУ (Україна, м. Житомир, 24 верес. 2012 р.) – Житомир : Вид-во ЖНАЕУ, 2012. – С. 49-54.
 23. Палійчук В.К. Спосіб мікропроцесорного контролю параметрів ізоляції електроустановок / В.К. Палійчук, С.М. Хоменко, В.М. Боровський, Ж.Б. Ісамбеков // Передові технології сільськогосподарської продукції, енергозбереження та забезпечення тепловою й електричною енергіями. Перспективи та проблеми впровадження в сільське господарство Полісся: збірник доповідей міжвузівської науково-технічної конференції, присвяченої 90-річчю ЖНАЕУ (Україна, м. Житомир, 24 вересня 2012 р.). – Житомир: Вид-во ЖНАЕУ, 2012. – С. 43 – 46.
 24. Патсаєв В. М. Методика експериментального дослідження повзучості полімерних матеріалів / В. М. Патсаєв, П. М. Забродський // Передові технології с.-г. продукції, енергозбереження та забезпечення тепловою й електричною енергіями. Перспективи та проблеми впровадження в сільське господарство Полісся : зб. доповідей міжвузівської наук.-техн. конф. присвяченої 90-річчю ЖНАЕУ (Україна, м. Житомир, 24 верес. 2012 р.) – Житомир : Вид-во ЖНАЕУ, 2012. – С. 46-49.
 25. Прядко В. А. Можливості використання альтернативних відновлюваних джерел енергії і енергозберігаючих технологій в учбових і виробничих підрозділах університету / В. А. Прядко // Передові технології с.-г. продукції, енергозбереження та забезпечення тепловою й електричною енергіями. Перспективи та проблеми впровадження в сільське господарство Полісся : зб. доповідей міжвузівської наук.-техн. конф. присвяченої 90-річчю ЖНАЕУ (Україна, м. Житомир, 24 верес. 2012 р.) – Житомир : Вид-во ЖНАЕУ, 2012. – С. 54-57.
 26. Романишин О. Ю. Концептуальне моделювання розроблених сільськогосподарських машин / О. Ю. Романишин // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. – Вінниця: ВНАУ, 2012. - Випуск 11 т.1 (65). – С. 57-60.
 27. Романишина С. А. Динамика температуры диска культиватора в неоднородном грунте / С. А. Романишина, А. Ю. Романишин, В. И. Стецюк // Томский политехнический университет. - Томск: ТПУ, 2012. – С. 148 – 156.
 28. Ревенко І. І. Оцінка стабільності технологічних характеристик вакуумної системи мобільної доїльної установки / І. І. Ревенко, О. В. Медведський.// Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природо-користування України. Серія «Техніка та енергетика АПК».- Київ, 2012. – Випуск 170, ч.1. – С. 39-46.
 29. Соколовський О. Ф. Енергоефективність інтерактивного керування насосними установками / О. Ф. Соколовський, С. В. Бушма, О. В. Коновалов // Передові технології с.-г. продукції, енергозбереження та забезпечення тепловою й електричною енергіями. Перспективи та проблеми впровадження в сільське господарство Полісся : зб. доповідей міжвузівської наук.-техн. конф. присвяченої 90-річчю ЖНАЕУ (Україна, м. Житомир, 24 верес. 2012 р.) – Житомир : Вид-во ЖНАЕУ, 2012. – С. 108-112.
 30. Цивенкова Н. М. Шляхи оптимізації камер газифікації газогенераторів оберненого процесу газифікації та способів формування зони горіння / Н. М. Цивенкова // Передові технології с.-г. продукції, енергозбереження та забезпечення тепловою й електричною енергіями. Перспективи та проблеми впровадження в сільське господарство Полісся : зб. доповідей міжвузівської наук.-техн. конф. присвяченої 90-річчю ЖНАЕУ (Україна, м. Житомир, 24 верес. 2012 р.) – Житомир : Вид-во ЖНАЕУ, 2012. – С. 94-102.
 31. Чичилюк С. Б. Обгрунтування прогнозування кількісно-номенклатурного складу запчастин фермерської техніки в умовах сучасного сільськогосподарського виробництва/ С. Б. Чичилюк, В. Ю. Фрідріх // Збірник доповідей. – Житомир: ЖНАЕУ, 2012. – С. 67 – 73.
 32. Ярош Я. Д. Стаціонарні роздавачі кормів у реконструйованому приміщенні ферми 75 корів із закінченим виробничим циклом / Я. Д. Ярош, В. П. Борецький // Передові технології с.-г. продукції, енергозбереження та забезпечення тепловою й електричною енергіями. Перспективи та проблеми впровадження в сільське господарство Полісся : зб. доповідей міжвузівської наук.-техн. конф. присвяченої 90-річчю ЖНАЕУ (Україна, м. Житомир, 24 верес. 2012 р.) – Житомир : Вид-во ЖНАЕУ, 2012. – С. 92-94.
 33. Боровський В.М. Розробка пристосування для електромеханічної обробки / В.М. Боровський // Передові технології виробництва та переробки с.-г. продукції, енергозбереження та забезпечення тепловою й електричною енергією. Перспективи та проблеми впровадження в сільське господарство Полісся : зб. доповідей другої наук.-техн. конф. ЖНАЕУ (Україна, м. Житомир, 15 берез. 2013 р.) – Житомир : Вид-во ЖНАЕУ, 2013. – С. 80-84.
 34. Бродський Ю.Б. Про можливість використання безплатформенних інерціальних систем (БІНС) для керування сучасною сільськогосподарською технікою / Ю.Б. Бродський, В.П. Ганошин, А.А. Пінкін // Передові технології виробництва та переробки с.-г. продукції, енергозбереження та забезпечення тепловою й електричною енергією. Перспективи та проблеми впровадження в сільське господарство Полісся : зб. доповідей другої наук.-техн. конф. ЖНАЕУ (Україна, м. Житомир, 15 берез. 2013 р.) – Житомир : Вид-во ЖНАЕУ, 2013. – С. 118-120.
 35. Бушма С.В. Електромагнітна сумісність частотно-регульованих електроприводів і конденсаторних батарей / С.В. Бушма, О.Ф. Соколовський, О.В. Коновалов // Передові технології виробництва та переробки с.-г. продукції, енергозбереження та забезпечення тепловою й електричною енергією. Перспективи та проблеми впровадження в сільське господарство Полісся : зб. доповідей другої наук.-техн. конф. ЖНАЕУ (Україна, м. Житомир, 15 берез. 2013 р.) – Житомир : Вид-во ЖНАЕУ, 2013. – С. 95-99.
 36. Водяницький Г.П. Енергетична оцінка механізованого виробництва кормів з сої / Г.П. Водяницький, В.А. Бурлака, Ю.В. Соколовський // Передові технології виробництва та переробки с.-г. продукції, енергозбереження та забезпечення тепловою й електричною енергією. Перспективи та проблеми впровадження в сільське господарство Полісся : зб. доповідей другої наук.-техн. конф. ЖНАЕУ (Україна, м. Житомир, 15 берез. 2013 р.) – Житомир : Вид-во ЖНАЕУ, 2013. – С. 21-27.
 37. Водяницький Г. П. Обґрунтування режимів роботи біоенергетичної установки / Г. П. Водяницький, Ю. Ю. Самчук // Передові технології виробництва та переробки с.-г. продукції, енергозбереження та забезпечення тепловою й електричною енергією. Перспективи та проблеми впровадження в сільське господарство Полісся : зб. доповідей другої наук.-техн. конф. ЖНАЕУ (Україна, м. Житомир, 15 берез. 2013 р.) – Житомир : Вид-во ЖНАЕУ, 2013. – С. 163-167.
 38. Водяницький Г. П. Енергетична оцінка механізованого виробництва кормів з сої / Г. П. Водяницький, А. В. Давидович // Передові технології виробництва та переробки с.-г. продукції, енергозбереження та забезпечення тепловою й електричною енергією. Перспективи та проблеми впровадження в сільське господарство Полісся : зб. доповідей другої наук.-техн. конф. ЖНАЕУ (Україна, м. Житомир, 15 берез. 2013 р.) – Житомир : Вид-во ЖНАЕУ, 2013. – С. 142-144.
 39. Гонгало Н. В. Застосування теорії нечітких множин для оцінки попиту населення на медичні послуги в ситемі ОМС / Н. В. Гонгало // Передові технології виробництва та переробки с.-г. продукції, енергозбереження та забезпечення тепловою й електричною енергією. Перспективи та проблеми впровадження в сільське господарство Полісся : зб. доповідей другої наук.-техн. конф. ЖНАЕУ (Україна, м. Житомир, 15 берез. 2013 р.) – Житомир : Вид-во ЖНАЕУ, 2013. – С. 122-127.
 40. Грабар І. Г. Збірник доповідей міжвузівської науково-технічної конференції, присвяченої 90-річному ювілею ЖНАЕУ «Передові технології сільськогосподарської продукції, енергозбереження та забезпечення теплового й електричною енергіями. Перспективи та проблеми впровадження в сільське господарство Полісся» / І. Г. Грабар, Л. В. Лось, Л. Г. Кравець, О. Д. Муляр // Житомир. – ЖНАЕУ. 2013. – 112 с.
 41. Грабар І. Г. Класифікаційна характеристика та конструктивні параметри перколяційно-фрактальних датчиків / І. Г. Грабар, О. Б. Плужніков // Передові технології виробництва та переробки с.-г. продукції, енергозбереження та забезпечення тепловою й електричною енергією. Перспективи та проблеми впровадження в сільське господарство Полісся : зб. доповідей другої наук.-техн. конф. ЖНАЕУ (Україна, м. Житомир, 15 берез. 2013 р.) – Житомир : Вид-во ЖНАЕУ, 2013. – С. 157-163.
 42. Грабар І. Г. Збірник доповідей другої науково-технічної конференції науково-педагогічних працівників ЖНАЕУ «Передові технології виробництва та переробки сільськогосподарської продукції, енергозбереження та забезпечення тепловою й електричною енергією. Перспективи та проблеми впровадження в сільське господарство Полісся»/ І. Г. Грабар, Л. В. Лось, Л. Г. Кравець, О. Д. Муляр // Житомир. – ЖНАЕУ, 2013. – 168 с.
 43. Грабар І. Г. Комп’ютерне моделювання за критерієм максимальної конденсації вологи біодина­міч­ної системи «пористе покриття – поверхневий шар ґрунту» / І. Г. Грабар, О. І. Грабар, Т. П. Грабар // Передові технології виробництва та переробки с.-г. продукції, енергозбереження та забезпечення тепловою й електричною енергією. Перспективи та проблеми впровадження в сільське господарство Полісся : зб. доповідей другої наук.-техн. конф. ЖНАЕУ (Україна, м. Житомир, 15 берез. 2013 р.) – Житомир : Вид-во ЖНАЕУ, 2013. – С. 17-21.
 44. Журавльов В. П. Псевдообернений оператор до інтегрального оператора Фредгольма з виродженим ядром у гільбертовому просторі./ Український математичний конгресс – 2013 (до 75-річчя А. М. Самойленка): Тез. Доп. Конгресу 23 – 30 червня 2013 р. – Київ, 2013. – 0,1 др. арк.
 45. Журавльов В. П. Побудова розв’язків інтегральних рівнянь Фредгольма з виродженим ядром у гільбертових просторах./ Міжнародна математична конференція «Крайові задачі, теорія функцій та їх застосування» з нагоди 75-річчя з дня народження академіка А. М. Самойленка: Тез. Доп. 12 – 14 червня, 2013. – Слов’янськ, Україна.
 46. Журавльов В.П. Узагальнено-обернений оператор до інтегрального оператора Фредгольма з виродженим ядром у банаховому просторі / В.П. Журавльов // Передові технології виробництва та переробки с.-г. продукції, енергозбереження та забезпечення тепловою й електричною енергією. Перспективи та проблеми впровадження в сільське господарство Полісся : зб. доповідей другої наук.-техн. конф. ЖНАЕУ (Україна, м. Житомир, 15 берез. 2013 р.) – Житомир : Вид-во ЖНАЕУ, 2013. – С. 120-121.
 47. Ємець Б.В. Ефективність використання люксметра «STANDARD» ST-1301 у науковій роботі / Б.В. Ємець // Передові технології виробництва та переробки с.-г. продукції, енергозбереження та забезпечення тепловою й електричною енергією. Перспективи та проблеми впровадження в сільське господарство Полісся : зб. доповідей другої наук.-техн. конф. ЖНАЕУ (Україна, м. Житомир, 15 берез. 2013 р.) – Житомир : Вид-во ЖНАЕУ, 2013. – С. 84-87.
 48. Забродський П.М. Результати випробування борін, оснащених ротаційними робочими органами / П. М. Забродський, С.В. Тарасюк // Простір і час сучасної науки. Матеріали дев’ятої Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 22-24 квітня 2013 року.: Київ, 2013.-с. 3-5.
 49. Заєць М.Л. Удосконелення способу сівби зернових колосових культур / М.Л. Заєць // Передові технології виробництва та переробки с.-г. продукції, енергозбереження та забезпечення тепловою й електричною енергією. Перспективи та проблеми впровадження в сільське господарство Полісся : зб. доповідей другої наук.-техн. конф. ЖНАЕУ (Україна, м. Житомир, 15 берез. 2013 р.) – Житомир : Вид-во ЖНАЕУ, 2013. – С. 53-63.
 50. Ивахненкова В. В. Оценки для времени стабилизации решения задачи со свободной границей для квазинелинейного параболического уравнения / В. В. Ивахненкова // Передові технології виробництва та переробки с.-г. продукції, енергозбереження та забезпечення тепловою й електричною енергією. Перспективи та проблеми впровадження в сільське господарство Полісся : зб. доповідей другої наук.-техн. конф. ЖНАЕУ (Україна, м. Житомир, 15 берез. 2013 р.) – Житомир : Вид-во ЖНАЕУ, 2013. – С. 121-122.
 51. Коваль Т. Л. Компактний закон повторного логарифма для лінійного процесу в банаховому просторі / Т. Л. Коваль // Передові технології виробництва та переробки с.-г. продукції, енергозбереження та забезпечення тепловою й електричною енергією. Перспективи та проблеми впровадження в сільське господарство Полісся : зб. доповідей другої наук.-техн. конф. ЖНАЕУ (Україна, м. Житомир, 15 берез. 2013 р.) – Житомир : Вид-во ЖНАЕУ, 2013. – С. 127.
 52. Коновалов О.В. Перспективи розвитку вітроенергетики фермерських господарств Полісся / О.В. Коновалов, С.В. Бушма, О.Ф. Соколовський // Передові технології виробництва та переробки с.-г. продукції, енергозбереження та забезпечення тепловою й електричною енергією. Перспективи та проблеми впровадження в сільське господарство Полісся : зб. доповідей другої наук.-техн. конф. ЖНАЕУ (Україна, м. Житомир, 15 берез. 2013 р.) – Житомир : Вид-во ЖНАЕУ, 2013. – С. 99-111.
 53. Кухарець С.М. Оцінка особливостей виробництва і використання біопалив у агроекосистемах / С.М. Кухарець, Г. А. Голуб, І.В. Нездвецька, С. В. Бушма // Матеріали Дев'ятої Міжнародної науково-практичної інте-рнет-конференції «НАУКОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ 2013»
 54. Кравець Л. Г. Перспективи використання теплових насосів і тепло насосних систем в регіоні Полісся / Л. Г. Кравець, О. Д. Муляр, А. П. Войцицький [та ін.] // Передові технології виробництва та переробки с.-г. продукції, енергозбереження та забезпечення тепловою й електричною енергією. Перспективи та проблеми впровадження в сільське господарство Полісся : зб. доповідей другої наук.-техн. конф. ЖНАЕУ (Україна, м. Житомир, 15 берез. 2013 р.) – Житомир : Вид-во ЖНАЕУ, 2013. – С. 4-17.
 55. Куликівський В.Л. Дослідження динаміки зношування витків гвинтових конвеєрів / В.Л. Куликівський // Передові технології виробництва та переробки с.-г. продукції, енергозбереження та забезпечення тепловою й електричною енергією. Перспективи та проблеми впровадження в сільське господарство Полісся : зб. доповідей другої наук.-техн. конф. ЖНАЕУ (Україна, м. Житомир, 15 берез. 2013 р.) – Житомир : Вид-во ЖНАЕУ, 2013. – С. 36-40.
 56. Лось Л.В. Дослідження впливу характеристик соломи на товщину кільцевої матриці гранулятора/ Л.В. Лось, О.М. Шульжик // Матеріали дев’ятої Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Простір і час сучасної науки» м. Житомир. - 2013 р. – С. 5-6.
 57. Матвійчук О. П. Аспекти викладання вищої математики для студентів технічних спеціальностей / О. П. Матвійчук // Передові технології виробництва та переробки с.-г. продукції, енергозбереження та забезпечення тепловою й електричною енергією. Перспективи та проблеми впровадження в сільське господарство Полісся : зб. доповідей другої наук.-техн. конф. ЖНАЕУ (Україна, м. Житомир, 15 берез. 2013 р.) – Житомир : Вид-во ЖНАЕУ, 2013. – С. 127-131.
 58. Мельник М. В. Теоретичне обґрунтування технологічних параметрів ротаційного різального апарата / М. В. Мельник, А. Є. Харчук // Передові технології виробництва та переробки с.-г. продукції, енергозбереження та забезпечення тепловою й електричною енергією. Перспективи та проблеми впровадження в сільське господарство Полісся : зб. доповідей другої наук.-техн. конф. ЖНАЕУ (Україна, м. Житомир, 15 берез. 2013 р.) – Житомир : Вид-во ЖНАЕУ, 2013. – С. 149-154.
 59. Міненко С.В. Експериментальні дослідження коефіцієнту сепарації картопляного вороху / С.В. Міненко, В.М. Савченко // Передові технології виробництва та переробки с.-г. продукції, енергозбереження та забезпечення тепловою й електричною енергією. Перспективи та проблеми впровадження в сільське господарство Полісся : зб. доповідей другої наук.-техн. конф. ЖНАЕУ (Україна, м. Житомир, 15 берез. 2013 р.) – Житомир : Вид-во ЖНАЕУ, 2013. – С. 31-36.
 60. Муляр О.Д. Обґрунтування газогенераторного живлення зернових сушарок / О.Д. Муляр, А.А. Голубенко, Н.М. Цивенкова, [та ін.] // Передові технології виробництва та переробки с.-г. продукції, енергозбереження та забезпечення тепловою й електричною енергією. Перспективи та проблеми впровадження в сільське господарство Полісся : зб. доповідей другої наук.-техн. конф. ЖНАЕУ (Україна, м. Житомир, 15 берез. 2013 р.) – Житомир : Вид-во ЖНАЕУ, 2013. – С. 63-67.
 61. Муляр О. Д. Визначення ступеня подрібнення ґрунту лопатями ротора / О. Д. Муляр, Г. О. Пилип // Передові технології виробництва та переробки с.-г. продукції, енергозбереження та забезпечення тепловою й електричною енергією. Перспективи та проблеми впровадження в сільське господарство Полісся : зб. доповідей другої наук.-техн. конф. ЖНАЕУ (Україна, м. Житомир, 15 берез. 2013 р.) – Житомир : Вид-во ЖНАЕУ, 2013. – С. 154-157.
 62. Муляр О. Д. Теоретичне обґрунтування винесення вільного зерна з решіт очищення в камеру колосового шнека зернозбирального комбайна / О. Д. Муляр, М. В. Мельник, С. В. Пустовіт // Передові технології виробництва та переробки с.-г. продукції, енергозбереження та забезпечення тепловою й електричною енергією. Перспективи та проблеми впровадження в сільське господарство Полісся : зб. доповідей другої наук.-техн. конф. ЖНАЕУ (Україна, м. Житомир, 15 берез. 2013 р.) – Житомир : Вид-во ЖНАЕУ, 2013. – С. 138-142.
 63. Муляр О. Д. Вивчення якості роботи комбінованих агрегатів на передпосівному обробітку ґрунту / О. Д. Муляр, О. В. Когут // Передові технології виробництва та переробки с.-г. продукції, енергозбереження та забезпечення тепловою й електричною енергією. Перспективи та проблеми впровадження в сільське господарство Полісся : зб. доповідей другої наук.-техн. конф. ЖНАЕУ (Україна, м. Житомир, 15 берез. 2013 р.) – Житомир : Вид-во ЖНАЕУ, 2013. – С. 144-149.
 64. Палійчук В.К. Дослідження властивостей волокна льону / В.К. Палійчук // Передові технології виробництва та переробки с.-г. продукції, енергозбереження та забезпечення тепловою й електричною енергією. Перспективи та проблеми впровадження в сільське господарство Полісся : зб. доповідей другої наук.-техн. конф. ЖНАЕУ (Україна, м. Житомир, 15 берез. 2013 р.) – Житомир : Вид-во ЖНАЕУ, 2013. – С. 46-49.
 65. Петрівний О.І. Дослідження точності супутникових навігаційних систем / О.І. Петрівний // Передові технології виробництва та переробки с.-г. продукції, енергозбереження та забезпечення тепловою й електричною енергією. Перспективи та проблеми впровадження в сільське господарство Полісся : зб. доповідей другої наук.-техн. конф. ЖНАЕУ (Україна, м. Житомир, 15 берез. 2013 р.) – Житомир : Вид-во ЖНАЕУ, 2013. – С. 111-118.
 66. Савченко В.М. Технологія вирощування салатів та пряних культур на високотехнологічних автомати­зованих лініях в умовах захищеного ґрунту / В.М. Савченко // Передові технології виробництва та переробки с.-г. продукції, енергозбереження та забезпечення тепловою й електричною енергією. Перспективи та проблеми впровадження в сільське господарство Полісся : зб. доповідей другої наук.-техн. конф. ЖНАЕУ (Україна, м. Житомир, 15 берез. 2013 р.) – Житомир : Вид-во ЖНАЕУ, 2013. – С. 40-43.
 67. Солтисюк В.І. Розробка конструкції комплексу малогабаритних машин для збирання коренеплодів / В.І. Солтисюк, А.Ю. Ліннік, М.Л. Заєць [та ін.] // Передові технології виробництва та переробки с.-г. продукції, енергозбереження та забезпечення тепловою й електричною енергією. Перспективи та проблеми впровадження в сільське господарство Полісся : зб. доповідей другої наук.-техн. конф. ЖНАЕУ (Україна, м. Житомир, 15 берез. 2013 р.) – Житомир : Вид-во ЖНАЕУ, 2013. – С. 27-31.
 68. Тимків В.В. Тенденції розвитку енергозберігаючих засобів для приготування кормів на фермах ВРХ / В.В. Тимків // Передові технології виробництва та переробки с.-г. продукції, енергозбереження та забезпечення тепловою й електричною енергією. Перспективи та проблеми впровадження в сільське господарство Полісся : зб. доповідей другої наук.-техн. конф. ЖНАЕУ (Україна, м. Житомир, 15 берез. 2013 р.) – Житомир : Вид-во ЖНАЕУ, 2013. – С. 49-53.
 69. Чичилюк Н.В. Економічна ефективність капітального відновлення зернозбиральних комбайнів Дон-1500б / Н.В. Чичилюк, С.Б. Чичилюк // Передові технології виробництва та переробки с.-г. продукції, енергозбереження та забезпечення тепловою й електричною енергією. Перспективи та проблеми впровадження в сільське господарство Полісся : зб. доповідей другої наук.-техн. конф. ЖНАЕУ (Україна, м. Житомир, 15 берез. 2013 р.) – Житомир : Вид-во ЖНАЕУ, 2013. – С. 90-95.
 70. Боголюбов В. М. Обґрунтування змістовних модулів навчальної дисципліни «Екологічна інженерія» /В. М. Боголюбов, Л. Г. Кравець, О. Д. Муляр, В. І. Дубовий, В. М. Мітін // Вісн. ЖНАЕУ – 2014. – №2 Ч 2. – С. 258-265.
 71. Бурлака В. А. Оптимізація використання білковмісних культур у корм методом енергетичного аналізу / В. А. Бурлака, Г. П. Водяницький, Ю. В. Соколовський // Вісник ЖНАЕУ. – 2014. – Випуск №2 (45), т. 4, ч. І. – С.283 – 290.
 72. Водяницький Г. П. Методичний посібник до виконання дипломного проекту для студентів ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 6.100102 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва»: метод. посіб. / Г. П. Водяницький, О. Д. Муляр, І. Г. Грабар, О. М. Ковалик – Житомир, 2014. – 89 с.
 73. Грабар І. Г. Травмуванння насіння при використанні дообмолочувальних пристроїв. / І. Г. Грабар, Д. А. Дерев’янко, О. Ю. Романишин // Вісник ЖНАЕУ. – 2014. – Випуск №2 (45), т. 4, ч. І. – С.212 – 218.
 74. Дерев’янко Д. А. Обгрунтування ефективності схеми зерноочисних машин для оброблення зернового вороху після обмолочування / Д. А. Дерев'янко // Вісник ЖНАЕУ. – 2014. – Випуск №2 (45), т. 4, ч. І. – С. 199 – 207.
 75. Лось Л. В. Обґрунтування параметрів газогенератора, адаптованого до рослинної сировини / Л. В. Лось, О. Д. Муляр, С. М. Кухарець, Н. М. Цивенкова, А. А. Голубенко// Вісн. ЖНАЕУ – 2014. – №2 Ч 2. – С. 206 -216.
 76. Медведський О.В. Вплив конструктивно-технологічних параметрів складових вакуумної системи на стабільність режимних характеристик мобільної доїльної установки / О. В. Медведський, С. М. Кухарець, О. Ю. Романишин // Вісник ЖНАЕУ. – 2014. – Випуск №2(45), т.4, ч.І. – С.290-298.
 77. Медведський О.В. Встановлення техніко-технологічних параметрів вакуумної системи мобільної доїльної установки / О. В. Медведський // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – ПДАТУ, 2014. – С.165-168.
 78. Медведський О. В. Обґрунтування режимних характеристик пластинчасто-роторного вакуумного насоса двосторонньої дії / О. В. Медведський, С. В. Бушма, С. М. Кухарець, О. В. Коновалов // Вісник ЖНАЕУ. – 2014. – Випуск №1(39), т.1. – С.197-203.
 79. Муляр О. Д. Збірник доповідей третьої науково-технічної конференції науково-педагогічних працівників ЖНАЕУ «Передові технології виробництва та переробки сільськогосподарської продукції, енергозбереження та забезпечення тепловою й електричною енергією. Перспективи та проблеми впровадження в сільське господарство Полісся»/ О. Д. Муляр, І. Г. Грабар, Л. Г. Кравець, Л. В. Лось, М. В. Мельник, В. П. Журавльов, Г. П. Водяницький, І. В. Нездвецька, В. В. Тимків // Житомир. – ЖНАЕУ. 2014. – 176 с.
 80. Муляр О. Д. Досвід підготовки фахівців інженерного профілю та основні завдання розвитку інженерно-технічного факультету Житомирського національного агроекологічного університету / Вісн. ЖНАЕУ – 2014. – №2 Ч 2. – С. 476-486.
 81. Муляр О. Д. Збірник доповідей учасників IV науково-технічної конференції студентів, магістрів і аспірантів «Передові технології виробництва та переробки сільськогосподарської продукції, енергозбереження та забезпечення тепловою й електричною енергією. Перспективи та проблеми впровадження в сільське господарство Полісся»/ О. Д. Муляр, І. Г. Грабар, Л Г. Кравець, Л. В. Лось, М. В. Мельник, В. П. Журавльов, Г. П. Водяницький, І. В. Нездвецька, Н. М. Цивенкова, М. Л. Заєць, А. А. Голубенко, О. Б. Плужніков// Житомир. – ЖНАЕУ. 2014. – 372 с.
 82. Муляр О. Д. Збірник доповідей учасників третьої студентської науково-технічної конференції інженерно-технічного факультету ЖНАЕУ «Передові технології виробництва та переробки сільськогосподарської продукції, енергозбереження та забезпечення тепловою й електричною енергією. Перспективи та проблеми впровадження в сільське господарство Полісся»/ О. Д. Муляр, Л. Г. Кравець, І. Г. Грабар, В.П. Журавльов, М. В. Мельник, Г. П. Водяницький, І. В. Нездвецька, В. В. Тимків // Житомир. – ЖНАЕУ. 2014. – 384 с.
 83. Романишина С. А. Термодинамика диска культиватора в неоднородной почве / С. А. Романишина, О. Ю. Романишин, В. С. Деева // Вісник ЖНАЕУ. – 2014. – Випуск №2 (45), т. 4, ч. І. – С. 103 – 109.
 84. Черниш А. М. Застосування механотроніки та робототехніки у сучасному сільському господарстві / А. М. Черниш, В. В. Яременко, О. Ю. Романишин, Я. Новак // Вісник ЖНАЕУ. – – Випуск №2 (45), т. 4, ч. І. – С. 143 – 153.
 85. Чичилюк С. Б. Проектування розвитку технічних та технологічних параметрів машин круп’яної промисловості / С. Б. Чичилюк, Н. В. Чичилюк // Вісник ЖНАЕУ. – 2014. – Випуск №2 (45), т. 4, ч. І. – С. 192 – 199.
 86. Ярош Я. Д. Обґрунтування основних конструктивно-технологічних параметрів вертикального пневмогвинтового конвеєра. / Я. Д. Ярош // Збірник доповідей 3-ї науково-технічної конференції. – Житомир: ЖНАЕУ, 2014. – С.24 – 30.

Студентська наукова робота

Студенти факультету неодноразово були переможцями Всеукраїнських предметних олімпіад, учасниками міжнародних, міжвузівських та регіональних наукових конференцій. Щороку на факультеті проводяться студентські наукові конференції, де студенти мають можливість опублікувати результати своїх наукових досліджень. Кількість самостійних публікацій студентів по роках за останні три роки:

2012 рік – 25 публікацій;

2013 рік – 48 публікацій;

2014 рік – 60 публікацій.

Адреса, контакти

Україна, 10008, м. Житомир, бульвар Старий 7,

Тел. (0412) 22-38-24

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.