Посада

Доцент кафедри менеджменту організацій і адміністрування ім. М.П. Поліщука

Науковий ступінь

кандидат економічних наук

Дані про вищу освіту
 • В 1992 р. закінчила Коростишівське педагогічне училище ім. .І.Я. Франка за спеціальністю „Викладання в початкових класах”.
 • В 1997 р. закінчила Житомирський інженерно-технологічний інститут за спеціальністю „Менеджмент у виробничій сфері” (кваліфікація – „інженер-економіст”).
 • В 1998 році вступила до аспірантури Житомирського інженерно-технологічного інституту на стаціонарну форму навчання.
 • В 2013 р. закінчила ПрАТ «Вищий навчальний заклад “Міжрегіональна Академія управління персоналом”» і отримала диплом про перепідготовку за спеціальністю «Психологія» (спеціалізація – «Практична психологія», кваліфікація – „ психолог”).
Тема дисертації та рік захисту

В січні 2003 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: „Оцінка ефективності управління промисловим виробництвом (методологія та практика)” в Раді по вивченню продуктивних сил України НАН України за спеціальністю 08.07.01 „Економіка промисловості” і отримала науковий ступінь кандидата економічних наук.

Сфера наукових інтересів
 • аксіологічна проблематика;
 • стратегічний менеджмент;
 • практична психологія;
 • соціальний менеджмент.
Загальна кількість публікацій

Підручники та навчальні посібники:

 1. Осовська Г.В., Копитова І.В. / Г.В. Осовська, І.В Копитова Основи менеджменту: Практикум. В трьох частинах. Навчальний посібник для студентів спеціальності “Менеджмент організацій”. – К.: Кондор, 2009. - 581 с.
 2. Осовська Г.В., Копитова І.В. Комунікації в менеджменті: Практикум. / Г.В. Осовська, І.В Копитова – Житомир: ЖІТІ, 2002.– 568 с.
 3. Козловець М.А., Федоренко В.О., Копитова І.В. Соціологія: Кредитно-модульний курс: навч. посібник / за ред. Козловця М.А. - Житомир: Вид-во ЖДУ ім.. І.Франка, 2013. – 492 с.

Навчально- методичні розробки:

 1. Методичні рекомендації щодо вивчення курсу “Менеджмент” для студентів всіх форм навчання спеціальності “Економіка підприємств” та “Облік і аудит”. – Житомир: ЖІТІ, 2002. – 44 с.
 2. Методичні рекомендації щодо вивчення навчальної дисципліни “Методика викладання у вищій школі та Болонський процес” для студентів ОКР «Магістр» спеціальності 8.050201 “Менеджмент організацій” денної форми навчання / Укл. І.В. Копитова. - Житомир: ЖНАЕУ, 2011. – 80с.
 3. Методичні рекомендації щодо вивчення навчальної дисципліни “Бізнес-комунікації” для студентів ОКР «Спеціаліст» та ОКР «Магістр» спеціальності 8.050201 “Менеджмент організацій” денної форми навчання / Укл. Г.В. Осовська, І.В. Копитова. - Житомир: ЖНАЕУ, 2011. – 64с.
 4. Програма державного екзамену для студентів напряму підготовки 0501 «Економіка підприємства» спеціальності 7.050207 «Економіка підприємства» освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст / Укл. Павловська Л.Д., Яценко О.М., Віленчук О.М., Копитова І.В., Прокопчук О.А. – Житомир: ЖНАЕУ, 2011.- 28 с.
 5. Методичні рекомендації до виконання і захисту дипломних робіт в галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» ОКР «Магістр» / Укл. В.І.Ткачук, Г.В.Осовська, І.В. Т.В.Швець, Копитова, Н.І.Кравчук, Т.О.Гринь - Житомир: ЖНАЕУ, 2011. – 83с.
 6. Методичні рекомендації до виконання і захисту дипломних робіт в галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» ОКР «Спеціаліст» / Укл. В.І.Ткачук, Г.В.Осовська, І.В. Копитова, Н.І.Кравчук, Т.О.Гринь - Житомир: ЖНАЕУ, 2011. – 72с.
 7. Методичні рекомендації щодо вивчення навчальної дисципліни “Конфліктологія” в галузі знань 0306 “Менеджмент і адміністрування ”, спеціальності 8.03060101 “ Менеджмент організацій і адміністрування ”, спеціальності 7.03060101 “ Менеджмент організацій і адміністрування ” / Укл. І.В.Копитова, Вергун М.Г. – Житомир: ЖНАЕУ, 2013. - 76 с.
Основні наукові та методичні праці: